The Originals – Season 2

Episódio 01- Rebirth
Episódio 02- Alive & Kicking
Episódio 03- Every Mother’s Son
Episódio 04- Live and Let Die
Episódio 05- Red Door
Episódio 06- Wheel Inside the Wheel
Episódio 07- Chasing the Devil’s Tail
Episódio 08- The Brothers That Care Forgot
Episódio 09- The Map of Moments
Episódio 10- Gonna Set Your Flag on Fire
Episódio 11- Brotherhood of the Damned
Episódio 12- Sanctuary
Episódio 13- The Devil Is Damned
Episódio 14- I Love You, Goodbye
Episódio 15- They All Asked for You
Episódio 16- Save My Soul
Episódio 17- Exquisite Corpse
Episódio 18- Night Has a Thousand Eyes
Episódio 19- When the Levee Breaks
Episódio 20- City Beneath The Sea
Episódio 21- Fire with Fire
Episódio 22- Ashes to Ashes